Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou František Štorm IČ: 45755868, se sídlem Špálova 203/26, 16200 Praha 6,zapsanou v živnostenském rejstříku - Městská část Praha 6, č.j. ŽO/0000872/01/Han a jejími zákazníky v oblasti prodeje produktů a zboží a poskytování služeb. (dále jen „FŠ“). Podmínky a vztahy neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

Základní ustanovení

1.1.Tyto VOP upravují smluvní vztahy, ve kterých vystupuje firma FŠ v rámci své podnikatelské činnosti jako poskytovatel licenčních oprávnění k autorskému písmovému softwaru a prodávající zboží na straně jedné a na straně druhé vystupuje zájemce nebo objednatel nebo kupující (dále jen „zákazník“).

1.2.V případech, kdy FŠ vystupuje jako poskytovatel licenčních oprávnění nebo prodávající zboží jednotlivým zákazníkům dle jejich požadavků za cenu a za podmínek uvedených u konkrétní nabídky licenčních oprávnění nebo zboží se ve vztahu k příslušné smlouvě uplatní tyto VOP, není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak.

Vymezení právních vztahů

2.1.Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

2.2.Zákazníkem - spotřebitelem se rozumí člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Uzavření smlouvy

3.1.Zákazník podáním objednávky FŠ potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, podmínkami objednávané služby nebo poskytovaného licenčního oprávnění a potvrzuje, že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Podáním objednávky se pro účely tohoto odstavce rozumí uskutečnění objednávky prostřednictvím elektronického obchodního systému umístěného na adrese: stormtype.com (dále jen „e-shop“), doručením písemné objednávky na adresu sídla FŠ, uskutečněním objednávky osobně na provozovně FŠ, nebo zasláním emailové objednávky na kontaktní email FŠ.

A. Uzavření smlouvy zákazníkem, který je spotřebitelem

3.1.1.Je-li zákazníkem spotřebitel, smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem - spotřebitelem a přijetím objednávky firmou FŠ. V případě objednávky přes e-shop potvrdí FŠ přijetí zákazníkovi neprodleně informativním emailem na jím zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.1.2.Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky hradí smluvní strany samostatně v běžné výši v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které strany používají.

3.1.3.Zákazník – spotřebitel odesláním objednávky, jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu, který je dodáván jiným způsobem než na hmotném nosiči (např. stažením ze serveru) výslovně uděluje v souladu s § 1837 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, svůj souhlas s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Odesláním takové objednávky pozbývá zákazník právo na odstoupení od smlouvy.

B. Uzavření smlouvy zákazníkem, který je podnikatelem

3.1.4.Je-li zákazníkem spotřebitel, smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem - spotřebitelem a přijetím objednávky firmou FŠ. V případě objednávky přes e-shop potvrdí FŠ přijetí zákazníkovi neprodleně informativním emailem na jím zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.2.Zákazník si je vědom, že mu objednávkou služeb nebo zboží, jež jsou v obchodní nabídce firmy FŠ, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemního loga Františka Štorma nebo dalších třetích stran, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

3.3.Objednávka zákazníka je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi zákazníkem a firmou FŠ archivována na dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný zákazníkovi.

3.4.Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces popsán. Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky, objednávku zkontrolovat a případně ji opravit. Tyto VOP jsou zákazníkům k dispozici pod příslušnou záložkou na stránkách e-shopu, forma jejich zveřejnění umožňuje zákazníkovi - spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.

Ceny

4.1.V on-line e-shopu jsou uvedeny vždy aktuální a platné ceny produktů a zboží v českých korunách, EUR nebo USD bez příslušné DPH, s výjimkou dopravného, které je potvrzeno zákazníkem v rámci procesu objednávky. Informace o zboží, službách a jejich ceně uváděné STF jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby.

4.2.Zákazník má možnost se před provedením objednávky v e-shopu seznámit s celkovou cenou včetně příslušné DPH a všemi dalšími poplatky. Celková cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky. V případě časově omezené nabídky má zákazník možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

4.3 FŠ doporučuje archivovat fakturu a platné licenční ujednání.

Odstoupení od smlouvy

A. Odstoupení od smlouvy zákazníkem, který je spotřebitelem

5.1.1.Pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (distančním způsobem), má zákazník - spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží nebo poslední části dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy zákazník firmě FŠ zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě od převzetí zboží. Zákazník nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Rozhodne-li se zákazník využít práva odstoupit od smlouvy, zašle nebo předá FŠ zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy.

5.1.2.Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže zákazník - spotřebitel odstoupit zejména od následujících distančních smluv: O dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.1.4.Peníze za vrácené zboží, včetně všech souvisejících plateb, budou zákazníkovi - spotřebiteli vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy. FŠ není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než je mu zboží zákazníkem vráceno nebo prokázáno jeho odeslání.

5.1.5.Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy doručit na adresu FŠ spolu s odstoupením i průvodní dopis s uvedením důvodu odstoupení od smlouvy (toto však není povinností zákazníka), s číslem objednávky a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali vrácené peněžní prostředky budou odebrány v hotovosti nebo zdali budou čerpány pro další nákup.

B. Odstoupení od smlouvy zákazníkem, který je podnikatelem

5.1.9.V případě, že zákazník je podnikatel, uplatní se příslušná ustanovení právních předpisů o nárocích z práv z vadného plnění. FŠ uvádí, že zákazníku může být nabídnuta dohoda o ukončení smlouvy v závislosti na stavu vráceného plnění, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží bude zhodnocen FŠ. V případě, že mezi stranami nedojde k dohodě o zpětném přijetí plnění, vyhrazuje si FŠ zboží vrátit na náklady zákazníka zpět na jeho adresu. FŠ je oprávněn účtovat zákazníkovi případné další vzniklé náklady.

Práva a povinnosti z vadného plnění

6.1.Ustanovení odstavců č. 6. a 7. Těchto VOP se použijí pro uplatnění práva z vad zboží nabytého zákazníkem na základě kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a FŠ.

6.2.Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

6.4.Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:
Zákazník sdělí FŠ, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu FŠ; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li FŠ vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy na odstranění vady, a nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může FŠ dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může FŠ odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li FŠ vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu FŠ. Neoznámí-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

6.5. Zárukou za jakost se FŠ zavazuje, že věc bude způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba začíná běžet od odevzdání věci zákazníkovi.

6.6. Na žádost spotřebitele je FŠ povinen poskytnout zákazníku - spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem („záruční list“). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat zákazníku - spotřebiteli doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, FŠ určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

6.8.FŠ odpovídá zákazníku - spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména FŠ odpovídá za to, že v době, kdy zákazník - spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které FŠ nebo výrobce popsal nebo které zákazník - spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití FŠ uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.9. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník - spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Vyřízení reklamace

7.1.Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u FŠ bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní tak písemně na adresu sídla nebo elektronicky na stormtype@gmail.com a uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

7.2.Zákazník je povinen prokázat nákup zboží.

7.3.Pověřený pracovník FŠ rozhodne o reklamaci bez odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobu nebo služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se strany písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Platební podmínky

8.1.FŠ akceptuje následující způsoby platby:
Zálohovou fakturou (platba předem)
V hotovosti v síle firmy (platba při převzetí zboží)
Platba on-line platební kartou (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO)
Platba on-line PayPal

8.2.Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem FŠ.

Dodací podmínky a přepravné

9.1.FŠ poskytuje následující způsoby dodání:
9.1.1. Stažením produktu ze zákazníkem registrovaného účtu na stormtype.com.
9.1.2.E-mailem, dodáním produktu v příloze zprávy.
9.1.3.Osobní odběr - zboží může zákazník převzít osobně na adrese Špálova 206/23, Praha 6, Po-Pá, po předchozí telefonické domluvě. Zákazník se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným dokladem totožnosti. Platba za zboží při osobním převzetí je možná pouze v hotovosti.
9.1.4.Zasílání kurýrem (po Praze).

9.2.Českou poštou.

Závěrečná ustanovení

10.1.Zákazník souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly FŠ zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění, za účelem plnění předmětu smlouvy. Zákazník dává FŠ svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy. Zákazník má právo být informován, jaké údaje o něm FŠ eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.2.Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

10.3.V případě jakýchkoliv rozporů mezi těmito VOP a individuální smlouvou uzavřenou mezi FŠ a zákazníkem, platí příslušné ustanovení individuální smlouvy. Smlouvy dle těchto VOP jsou uzavírány v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu zákazníka překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

10.4.Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.12.2014 a ruší předchozí znění Všeobecných obchodních podmínek. FŠ si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.