About

born 26th of December, 1956 in Prague. Studies: Secondary School of Printing in Prague, dpt. of design for print, 1972-1976; Academy of Arts, Architecture and Design in Prague; (specialised studio of book culture and typography, professor Milan Hegar, 1976-1982).
The artwork of Otakar Karlas is based on type: it is unique thanks to the respect and tribute it pays to the homage of Czech typography. His style is precise, well-planned, economical, and modest. His implemented works stand out by their concentrated focus on a few elements (the semantic play with words and their forms, sober, contrasting colours of graphic planes). Karlas designed a number of posters for exhibits (Museum of Decorative Arts, National Gallery, Prague Film School), theatre (Divadlo za branou II), independent film (Ponrepo Cinema). He designed books for the following publishers: Albatros, Český spisovatel, Kant, Mladá fronta, Olympia, Paseka, Petrov, Portál, Prostor, Sursum, Zvon, and exhibit catalogues for the National Gallery and the Museum of Decorative Arts. He designs book covers implemented by František Šiml, logos, and CI.
Together with Jan Žemlička and Karel Čapek, in 1991-1992, he participated on the graphic identity of the Czechoslovak pavillon at the EXPO ´92 in Seville.
In 1995, a book entitled Repoetitorium was published, its unique typography and poetry based on the lettering of the past. (Texts written by Přemysl Rut, typography O. Karlas and K. Čapek). Together with František Štorm, he digitised Preissig’s Antiqua from 1925.
Since 1996, he is a member of the TypoDesignClub.
Lecturing: 1985-1995, he headed the department of design for print at the Graphic School Prague, since 1997, he is a visiting lecturer at the Institute of Creative Photography at the Silesian University in Opava. Since 1998, he lectures at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, lecturing type design and typography. Prizes: Beautiful Book 1981, Prize of Arno Sáňka for typography; Studio Prize of Academy of Arts, Architecture and Design in Prague; Beautiful Book 1990; Prize of the Ministry of Culture for the book Umění lhát jako když tiskne (texts by Přemysl Rut); Repoetitorium received the prize for Beautiful Czech Book; 1999 – Annual Prize of Mladá Fronta Publishers for the layout of Klub Přátel Poezie (Friends of Poetry) book series;
2002 – book Jasná luna v prázdných horách gets the 2nd prize of the Havlíčkův Brod town in the contest for the most beautiful book of the 12th annual Autumn book fair
Photography books of the year (selection): Vladimír Birgus, Photographer František Drtikol; Jindřich Štreit, Cesta ke svobodě (The Road to Freedom); Czech Photographer Dagmar Hochová; Lecturers of the Institute of the Insitute of Creative Photography of the Silesian University in Opava
Solo exhibits:
1993 Typography and book binding, The Institute of Macromolecular Chemistry and Physics in Prague (together with F. Šiml)
1993, Posters, Municipal Theatre in Kolín
2000 Posters for photography exhibits from 1979-2000, gallery Daleko od baru, Rališka-Pekárny, Horní Bečva
2006 Exhibit of poetry and typography book Repoetitorium, Memorial of Petr Bezruč, Opava (Together with P. Rut and K. Čapek)
Joint exhibits:
1982, 1984, 1992, 1994, 1996, 2000 – Biennial of graphic design, Brno
1985 – Poster Biennial in Lahti; 1987 – Applied art of young visual artists (under 35), Mánes, Prague; 1989 – Saloon of applied art, Prague; 1989 – international saloon of film poster Lodz; 1990 – Copyright, Academia Prague; 1995 Phenomenon Logo, Prague Design Center; 1997, 1998 – TypoDesignClub, Prague Design Center; 2001, 2002 – Teachers of ITF, House of Arts, Opava, Photography Gallery Poznań, Opera Gallery Ostrava
Collections: Museum of Decorative Arts, Prague; Moravian Gallery, Brno, Poster Museum, Lahti, Finland

Otakar Karlas, narozen 26. prosince 1956 v Praze.
Studia: Střední průmyslová škola grafická v Praze (oddělení grafické úpravy tiskovin, 1972–76), Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (speciální ateliér knižní kultury a písma, prof. Milan Hegar, 1976–82).
Jeho výtvarná práce je založena na písmu; vyznačuje se respektem a vědomým navázáním na tradici české typografie. Styl jeho práce je přesně promyšlený, úsporný, neokázalý. Jeho realizace jsou výrazné soustředěnou prací s několika prvky (sémantická hra slovního a typografického vyjádření, uměřená kontrastní barevnost grafických ploch). Navrhl řadu typografických plakátů výstavních (UPM, NG, FAMU), divadelních (Divadlo za branou II), autorských filmových (Kino Ponrepo). Graficky upravil knihy pro nakladatelství Albatros, Český spisovatel, Kant, Mladá fronta, Olympia, Paseka, Petrov, Portál, Prostor, Sursum, Zvon a výstavní katalogy (NG, UPM). Navrhuje autorské knižní vazby (realizace František Šiml) a značky.
V letech 1991–92 se podílel na řešení grafického designu čsl. pavilonu EXPO ’92 v Seville (s Janou Žemličkovou a Karlem Čapkem).
V roce 1995 byla realizována kniha Repoetitorium, jejíž poeticko typografický koncept je založen na užití písem minulosti. (Texty Přemysl Rut, typografie O. Karlas a K. Čapek). S Františkem Štormem spolupracoval na digitalizaci Preissigovy antikvy z roku 1925.
Je členem TypoDesignClubu od r. 1996.
Pedagogická činnost: V letech 1985–95 vedl oddělení grafické úpravy tiskovin na Střední průmyslové škole grafické v Praze, od r. 1997 externě působí na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Od r. 1998 pedagogicky působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde vede předměty nauka o písmu a typografie.
Ocenění: Nejkrásnější knihy 1981, Cena Arna Sáňky za typografii; Ateliérová cena VŠUP v Praze, 1982; Nejkrásnější knihy 1990, Cena Ministerstva kultury ČR za knihu Umění lhát jako když tiskne (text Přemysl Rut); 1995 – Repoetitorium oceněno jako nejkrásnější česká kniha; 1999 – Výroční cena nakladatelství Mladá fronta za výtvarnou podobu výběrové řady Klubu přátel poezie; 2002 – kniha Jasná luna v prázdných horách získává 2. cenu města Havlíčkova Brodu v soutěži o nejkrásnější knihu 12. podzimního knižního trhu Fotografické publikace roku (výběr): Vladimír Birgus, Fotograf František Drtikol; Jindřich Štreit, Cesta ke svobodě; Česká fotografka Dagmar Hochová; Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
Autorské výstavy: 1993 Typografie & knižní vazba, Ústav makromolekulární chemie a fyziky v Praze, (společně s F. Šimlem);
1993 Plakáty, Městské divadlo v Kolíně;
2000 Plakáty fotografických výstav z let 1979–2000,
galerie „Daleko od baru“, Rališka – Pekárny, Horní Bečva
2006 Výstava knihy poesie a typografie Repoetitorium.
Památník Petra Bezruče, Opava
(Společně s P. Rutem a K. Čapkem)
Kolektivní výstavy:
1982, 1984, 1992, 1994, 1996, 2000 – Bienále užité grafiky Brno; 1985 – Bienále plakátu v Lahti; 1987 –Užité umění výtvarných umělců do 35 let, Mánes, Praha; 1989 – Salón užitého umění, Praha; 1989 – mezinárodní salón filmového plakátu Lodž; 1990 – Copyright, síň Academia Praha; 1995 – Fenomén logo, Design Centrum Praha; 1997, 1998 –TypoDesignClub, Design Centrum Praha; 2001, 2002 – Pedagogové ITF, Dům umění Opava, Galerie fotografie Poznaň, Galerie Opera Ostrava
Zastoupen ve sbírkách: Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, Moravská galerie Brno, Muzeum plakátu Lahti, Finsko

Otakar Karlas